Baieido Incense Samurai Series - Toyotomi Hideyoshi - [30g]