Ceramic Japanese Wheel Burner 4" - Blue Brush [ Rim ]