Crystal Journey Chakra Votive Candles - Third Eye [ 2 ]