Nubian - Indian Hemp & Haitian Vetiver Bar Soap 141g (5oz)