Shoyeido Premium Incense Pride of Kyoto (Kyo-jiman) 35 sticks